Bugoksts Korean

click here stainless steel bar | special Shape Bar | Round Bar | Square Bar | Hexagon Bar | Bugok Stainless

rencontre femme uk

화학적인 성분 및 기계적 특성

구분. 그룹 JIS/KS
(SUS/STS)
ASTM/
AISI
DIN
(WNr.)
기타 화학적 성분 (비중 %) 기계적 특성
(As Solution Treated)
용도
C Si Mn P S Ni Cr Mo Cu N Others Y.S
(N/mm2)
T.S
(N/mm2)
EL
(%)
RA
(%)
HB
오스테나이트계
스테인리스
  303 303 (1.4305)           0.15 8.0 17.0       1.4305:C<0.1,
P<0.045,
Cu<0.1
205 520 40 50   선박 및 샤프트 가공 부품
0.15 1.0 2.0 0.2   10.0 19.0 0.6             187
303F 303F             0.30 8.0 17.0                  
    0.15 1.0 3.5 0.02 0.35 10.0 19.0 0.6   0.08          
304 304 (1.4301) (B8,
CF8)
          8.0 18.0       1.4301:C<0.07,
Cr 17.5~9.5
205 520 40 60   주방 기기, 식품 제조설비
0.08 1.0 2.0 0.045 0.03 10.5 20.0     0.11         187
304LN                 8.5 17.0     0.12   245 550 40 50  
0.03 1.0 2.0 0.045 0.03 11.5 19.0     0.22           217
  304/
304L
              8.0 18.0                  
0.03 1.0 2.0 0.045 0.03 12.0 20.0                  
  F304H     0.04         8.0 18.0         205 515 30 50  
0.10 1.0 2.0 0.045 0.03 11.0 20.0                  
304L 304L (1.4306) (CF-3)           9.0 18.0       304L
(ASTM/AISI):
Ni 8~12
175 480 40 60  
0.03 1.0 2.0 0.045 0.03 13.0 20.0               187
304N1 F304N               7.0 18.0       304N1: N 0.10~0.25
F304N: N0.10~0.16,
Ni 8~10.5
275 550 35 50   건축 자재
0.08 1.0 2.5 0.045 0.03 10.5 20.0               217
304N2                 7.5 18.0     0.15 No<0.15 345 690 35 50  
0.08 1.0 2.5 0.045 0.03 10.5 20.0     0.30         250
  F304LN               8.0 18.0     0.10   205 515 30 50  
0.03 1.0 2.0 0.045 0.03 10.5 20.0     0.16            
310S 310S (1.4845)             19.0 24.0         205 520 40 50   열 교환기, 가스 터빈
0.08 1.5 2.0 0.045 0.03 22.0 26.0     0.11           187
316 316 (1.4401)             10.0 16.0 2.0       205 520 40 60   석유화학 및 염료산업 설비
0.08 1.0 2.0 0.045 0.03 14.0 18.0 3.0               187
    1.4401             10.0 16.5 2.0                
0.07 1.0 2.0 0.045 0.03 13.0 18.5 2.5   0.11            
  316/
316L
              10.0 16.0 2.0                
0.03 1.0 2.0 0.45 0.03 14.0 18.0 3.0                
316L 316L (1.4404)             12.0 16.0 2.0     316L(ASTM/AISI):
Ni 10~14
175 480 40 60  
0.03 1.0 2.0 0.45 0.03 15.0 18.0 3.0             187
    1.4404             10.0 16.5 2.0                
0.03 1.0 2.0 0.045 0.03 13.0 18.5 2.5   0.11            
  F316H     0.04         10.0 16.0 2.0       205 515 30 50  
0.10 1.0 2.0 0.045 0.03 14.0 18.0 3.0                
316F               0.10 10.0 16.0 2.0       205 520 40 50  
0.08 1.0 2.0 0.45   14.0 18.0 3.0               187
316LF               0.10 11.0 16.0 1.75                
0.03 1.0 2.0 0.2   14.0 18.0 2.5                
316TI 316TI (1.4571)             10.0 16.0 2.0     SUS316Ti: Ti>5xC
AISI316Ti:
Ti 5x(C+N)~0.7
205 520 40 50   자동차 머플러
0.08 1.0 2.0 0.045 0.03 14.0 18.0 3.0             187
    1.4571             10.5 16.5 2.0     Ti 5xC~0.70            
0.08 1.0 2.0 0.045 0.03 13.5 18.5 3.0              
      CSS
316Nb
0.032 0.04 1.4   0.02 12.0 17.5 2.0     Ti 0.005~0.05,
Nb 0.04~0.06
         
0.052 0.7 2.0 0.04 0.03 13.0 18.0 3.0   0.05          
317 317               11.0 18.0 3.0                
0.08 1.0 2.0 0.045 0.03 15.0 20.0 4.0                
317L   (1.4435)             11.0 18.0 3.0       175 480 40 60   화학 공학 설비
0.03 1.0 2.0 0.045 0.03 15.0 20.0 4.0               187
    1.4435             12.5 17.0 2.5                  
0.3 1.0 2.0 0.045 0.03 15.0 19.0 3.0   0.11              
321 321 (1.4541)                       SUS321:Ti>5xC
AISI321:
Ti 5x(C+N)~0.7
1.4541:Ti 5xC~0.7
205 520 40 50   항공기 엔진 배기 파이프, 열교환기
                             
          9.0 17.0                
0.08 1.0 2.0 0.045 0.03 13.0 19.0               187
  321H     0.04         9.0 17.0       Ti 4x(C+N)~0.7 205 515 30 40  
0.10 1.0 2.0 0.045 0.03 12.0 19.0                
  F44               17.5 19.5 6.0 0.5 0.18   300 650 35 50    
0.02 0.8 1.0 0.03 0.01 18.5 20.5 6.5 1.0 0.22              
347 347               9.0 17.0       SUS347:Nb<10xC
AISI347:
Nb 10xC~1.1
205 520 40 50    
0.08 1.0 2.0 0.045 0.03 13.0 19.0               187  
  F347H     0.04         9.0 17.0       Nb Cx8~1.1 205 515 30 50    
0.10 1.0 2.0 0.045 0.03 13.0 20.0                  
마르텐
스테인레스
  403 403 (1.4024)               11.5                   샤프트, OA 기기
0.15 0.5 1.0 0.04 0.03 0.6 13.0                 200
410 410,
F6A
(1.4006) (B7B4A,
C)
            11.5                  
0.15 1.0 1.0 0.04 0.03 0.6 13.5                 200
416 416 (1.4005)           0.15   12.0                   다양한 샤프트
0.15 1.0 1.25 0.06   0.6 14.0 0.6               200
    1.4005   0.06       0.15   12.0                    
0.15 1.0 1.5 0.04 0.35   14.0 0.6                  
  420 (1.4021)   0.15           12.0                   다양한 샤프트
  1.0 1.0 0.04 0.03   14.0                 255
(Cold)
420J1       0.16           12.0                  
0.25 1.0 1.0 0.04 0.03 0.6 14.0                 223
420J2   (1.4028)   0.26           12.0                  
0.40 1.0 1.0 0.04 0.03 0.6 14.0                 235
420F 420F     0.26       0.15   12.0       420F(ASTM)
C 0.3~0.4
Ni<0.5
         
0.40 1.0 1.25 0.06   0.6 14.0 0.6 0.6           235
431 431               12.5 15.0                   선박 샤프트, 항공기 부품
0.2 1.0 1.0 0.04 0.03 25.0 17.0                 302
440A       0.60           16.0                    
0.75 1.0 1.0 0.04 0.03 0.6 18.0 0.75               255  
440B       0.75           16.0                    
0.95 1.0 1.0 0.04 0.03 0.6 18.0 0.75               255  
440C 440C     0.95           16.0                   베어링, 펌프 부품
1.20 1.0 1.0 0.04 0.03 0.6 18.0 0.75               269
  F6NM         0.5     3.5 11.5 0.5       620 790 15 45    
0.05 0.6 1.0 0.03 0.03 5.5 14.0 1.0               295  
  F9       0.5 0.3       8.0 0.8       380 585 20 40 179  
0.15 1.0 0.6 0.03 0.03   10.0 11.0               217  
  F91     0.08 0.2 0.3       8.0 0.85   0.03 Nb 0.06~0.1 415 585 20 40    
0.12 0.5 0.6 0.02 0.01 0.4 9.5 1.05   0.07         248  
  F92     0.07   0.3       8.5 0.3   0.03 Nb 0.04~0.09,
V 0.15~0.25
W 1.5~2.0,
B0.001~0.006
440 620 20 45    
0.13 0.5 0.6 0.02 0.01 0.4 9.5 0.6   0.07         269  
페라이트계
스테인리스
  405                   11.5       AI 0.10~0.30 175 410 20 60    
0.08 1.0 1.0 0.04 0.03   14.5               183  
410L                             195 360 22 60    
0.03 1.0 1.0 0.04 0.03   13.5                 183  
430 430 (1.4016)               16.0       430(ASTM/AISI):
Si<1.0
205 450 22 50   주방 기기, 건설 자재
0.12 0.75 1.0 0.04 0.03   18.0               183
430F 430F (1.4104)           0.15   16.0         205 450 22 50   연료 분사용 노즐
0.12 1.0 1.25 0.06     18.0 0.6               183
    1.4104   0.10         0.15 15.5 0.2                  
0.17 1.0 1.5 0.04 0.35   17.5 0.6                  
434                   16.0 0.75       205 450 22 60    
0.12 1.0 1.0 0.04 0.03   18.0 1.25               183  
      CSS
FCA1
            18.0                    
0.1 0.5 0.35 0.03 0.015   23.0                    
집진기   630 630   (17-4PH)           3.0 15.0   3.0               샤프트, 고급 금형
0.07 1.0 1.0 0.04 0.03 5.0 17.5   5.0             HRC
38
듀플렉스     F51               4.5 21.0 2.5   0.08   450 620 25 45   화학 시설
0.03 1.0 2.0 0.03 0.02 6.5 23.0 3.5   0.20            
329J3L                 3.0 23.0 1.0       450 620 18 40    
0.08   1.5 0.04 0.03 6.0 28.0 3.0               HRC
32
  F53               6.0 24.0 3.0   0.24   550 800 15    
0.03 0.8 1.2 0.035 0.02 8.0 26.0 5.0 0.5 0.32           310
SA D2505                 4.5 22.0 1.0   0.08   310 430 20    
0.03 1.0 2.0 0.04 0.03 6.5 26.0 3.5 1.0 0.20            
내열강   SUH1   (1.4718)   0.40 3.0       7.5                      
0.50 3.5 0.6 0.03 0.03 0.6 9.5                    
SUH3   (1.4731)   0.35 1.8         10.0 0.70               269  
0.45 2.5 0.6 0.03 0.03 0.6 12.0 1.30                 자동차 흡기 밸브
SUH11       0.45 1.00         7.50                 269
0.55 2.00 0.6 0.03 0.03 0.6 9.50                  
SUH35   (1.4871) (21-4N) 0.48   8.00     3.25 20.0     0.35           269
0.58 0.35 10.0 0.04 0.03 4.50 22.0     0.50             자동차 배기 밸브
  B4B     0.20 0.20 0.5     0.5 11.0 0.9                
0.25 0.50 1.0 0.025 0.025 1.0 12.5 12.5                  
SUH660 660 (1.4944)             24.0 13.5 1.0                  
0.08 1.0 2.0 0.04 0.03 27.0 16.0 1.5                  
    1.4944             24.00 13.5 1.0                  
0.08 1.0 2.0 0.025 0.015 27.00 16.0 1.5                  
      SNCRW 0.2 1.0 0.75     8.0 18.0     0.04              
0.3 2.0 1.35 0.04 0.015 10.0 20.0     0.10              
터빈         B50A125E 0.20 0.20 0.5     0.5 11.0 0.90       620 965 13 30 291 터빈 블레이드
0.25 0.50 1.0 0.025 0.015 1.0 12.5 1.25               321
      B50A365B 0.15 0.20 0.50     0.3 10.00 0.8   0.04   689 965 15 45  
0.20 0.60 0.80 0.02 0.015 0.6 11.50 1.1   0.08           321
      B50A947A3 0.06   0.25       11.25         551 758 18 50 223
0.15 0.5 0.80 0.03 0.03 0.6 13.00 0.3               269
      B50A947A4 0.06   0.25       11.25         551 758 18 50 223
0.15 0.5 0.80 0.025 0.01 0.6 13.00 0.3 0.5             270
      B50A947B3 0.12   0.25       11.50         620 827 18 55 248
0.15 0.5 0.65 0.025 0.025 0.75 12.50 0.3 0.5             285
      B50A948A 0.10 0.10 0.65     2.25 11.25 1.5   0.020   758 1102 16 50 341
0.17 0.35 1.05 0.02 0.015 3.25 12.75 2.0 0.5 0.045           375
      10705BC 0.10   0.30       11.50         550 690 20 60 217
0.15 0.5 0.60 0.025 0.025 0.6 13.00 0.6               248

기타 재료

portland single parent dating site http://theboxseat.co/?privet=conocer-gente-mallorca&135=0b 모넬

follow site
자재 유형 UNS No. 화학적 성분(%) 열 전도성
Ni C Other 70°F(20°C) 1500°F(815°C)
Monel400 N04400 66.5 31.5 - 151(21.8) 323(16.6)
Monel K-500 N05500 66.5 29.5 Al2.7 Ti0.6 121(17.4) 272(39.2)

binarias demostración rencontres pour célibataires chrétiens 하스텔로이

자재 유형 UNS No. 화학적 성분(%)
Ni Co Cr W Fe C Si Mo Mn Cu Other
Hastelloy B2 N10665 Bal 1.0 1.0 2.0 0.01 0.01 28   1.0 - -
Hastelloy B3 N10675 Bal 3.0 1.5 3.0 - - - 28.5 3.0 - -
Hastelloy C22 N06022 Bal 2.5 22 3.0 - 0.01 - 13 - - -
Hastelloy C276 N10276 Bal 2.5 15 4.1 5.5 0.01 - 16 1.0 - -
Hastelloy C4 N06455 Bal 2.0 16 - 3.0 0.01 - 5 1.0 - Ti 0.7
Hastelloy G N06007 Bal 2.5 22 1 19.5 - 1.0 6.5 1.5 2.0 Cb+Ta2
Hastelloy G3 N06985 Bal 5 22 1.5 18-20 0.015 1.0 6.8 1 1.5-2 -
Hastelloy G30 N06030 Bal 5 29 2.5 15 - 1.0 6 2 1.7 -
Hastelloy X N06002 Bal 22 0.6 0.6 18.5 0.1 1.0 9.0 1 - Ti0.15
Al0.5

source url opcje binarne czy to oszustwo 인코넬

자재 유형 UNS No. 화학적 성분(%) 기계적 특성
Ni Cr Fe 기타 인장 강도
1000Psi
(Mpa)
오프셋 0.2 %에서
항복 강도
1000Psi
(Mpa)
경도 브리넬
(로크웰)
Inconel 600 N06600 79 15.5 8 - 80-100
(500-690)
30-50(210-340) 120-170
Inconel 601 N06601 60.5 23 14 Al1.4 80-115
(550-790)
30-60(210-340) 110-150
Inconel 625 N06625 61 21.5 Bal

virtual trading online Mo9
Nb+Ta3.6

135(930) 75(520) 180
Inconel 718 N07718 52.5 19 18.5 Mo3
Nb+Ta5.1
196(1350) 171(1180) 382
Inconel 725 N07725 57 21 - Mo8.5 124(855) 62(427)  
Inconel X-750 N07750 73 15.5 7 Ti2.5/Al0.7
Nb+Ta1.0
162-193
(1120-1330)
115-142
(790-980)
300-390
Inconel 800 N08800 32.5 21 46 7.5 100(520-690) 30-60
(210-410)
120-184
Inconel 825 N08825 42 21.5 30 Cu2.2 Mo3      
Inconel 925 N09925 44 21 22min Mo3 99.3(685) 39.9(271)  

opzioni binarie rendimento strategie go to site 듀플렉스

자재 유형       기계적 특성
UNS Din C N Cr Ni Mo 기타
SAF 2304 S32304 1.4362 0.02 0.10 23 4.5 -  
SAF 2205 S31803
S32205
1.4462 0.02 0.17 22 5.5 3  
SAF 2507 S32750 1.4410 0.02 0.27 25 7 4  
904L N08904 1.4539 0.01 0.06 20 25 4.5 Cu
254 SMO S31254 1.4547 0.01 0.20 20 18 6 Cu
NAS254NM N08367   0.02 0.20 21 24 6 Cu
654 SMO S32654 1.4652 0.01 0.50 24 22 7.3 Mn Cu